További hírek

Közép-Európa népeit nem csak a történelem köti össze 2015. 02. 10.

Közép-Európa népeit nem csak a történelem köti össze

A kö­zép-eu­ró­pai tér­ség né­pe­it a tör­té­ne­lem mel­lett az utób­bi 25 év ta­pasz­ta­la­tai is össze­kö­tik, pél­dá­ul a sváj­ci frank ala­pú hi­te­lek Nyugat-Európában is­me­ret­len gond­ja - mond­ta Szájer József csü­tör­tö­kön Berlinben egy pó­di­um­be­szél­ge­té­sen, ame­lyen az 1989-es for­du­lat ma­gyar, né­met, len­gyel, cseh és szlo­vák részt­ve­vői be­szél­get­tek ar­ról, hogy a vi­seg­rá­di or­szá­gok mi­ként já­rul­tak hoz­zá Németország új­ra­egye­sí­té­sé­hez.

Ajánló
 

Képgaléria

Az Ön képviselője terület szerint